Szkolenia PPOŻ

Zgodnie z Ustawą o Ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. Art.4 Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu zapewniając ich ochronę przeciwpożarową jest obowiązany zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Chociaż żaden przepis szczegółowy nie określa ich zasad, muszą być one dostosowane do specyfiki pracy na określonym stanowisku.

Posiadanie przed pracownika umiejętności reagowania w sytuacjach pożaru oraz wiedza na temat unikania czynników mogących do niego doprowadzić, nie powinna być lekceważona przez pracodawcę. Sprawne działanie może ocalić życie ludzkie, a także nie dopuścić do znacznych strat finansowych.

Szkolenia przeciwpożarowe powinny być częścią szkolenia wstępnego podstawowego oraz instruktażu ogólnego, który przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, a także studenci odbywający praktyki zawodowe oraz uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w firmie, przed dopuszczeniem ich do wykonywania pracy.

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników z zakresu podstawowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego urządzeń i instalacji budynków, obiektów i terenów, zastosowanie urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu pożarniczego i ratowniczego.

Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych powinien:
 •  utrzymać urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej,
 • wyposażyć obiekty, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, w przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
 • umieścić w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych,
 • oznakować, znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania gaśnic, miejsca wyłączników prądu, kurków gazowych.
Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu ma obowiązek:
 • wyznaczyć i przeszkolić pracownika odpowiedzialnego za procedury ewakuacyjne na wypadek wystąpienia pożaru,
 • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 • wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe gaśnice,
 • zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
 • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
 • przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
 • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
Regulacje w tej dziedzinie:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690